Arkusz E.13-01-14.05

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prace dotyczące modernizacji lokalnej sieci komputerowej.
 1. Połącz urządzenia sieciowe zgodnie z rysunkiem:
  - wykonaj kabel połączeniowy,zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B
  - podłącz serwer i stację roboczą do przełącznika.
 2.  Zaloguj się na serwer na konto Administrator z hasłem 10$has!!lo$ 
 3. Skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej
  - adres IP: 192.168.30.10
  - maska podsieci: 255.255.255.0
  - brama domyślna: 192.168.30.1
  - serwer DNS: 127.0.0.1
  UWAGA: Po skonfigurowaniu protokołu TCP/IP zgłoś Przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do sprawdzenia poprawności konfiguracji. Po uzyskaniu zgody, zastosuj polecenie diagnostyczne ipconfig/all.
 4. Zainstaluj na serwerze usługę Active Directory:
  - dodaj rolę serwera DNS i usługi Active Directory o nazwie DNS mojadomena.local
  - ustaw lokalizację bazy danych i plików dziennika na C:/NTDS oraz folderu SYSVOL na C:/SYSVOL
  - dla konta Administrator ustaw hasło trybu przywracania usług katalogowych na 10$has!!lo$ 
 5. Skonfiguruj serwer do pracy w sieci LAN:
  - załóż na dysku C: katalog o nazwie profile i udostępnij go jako ukryty dla otoczenia sieciowego z pełnymi prawami dla wszystkich,
  - w grupie Użytkownicy domeny załóż dla Michała Kowalskiego konto mkowalski, zabezpieczone hasłem KO79!$mi9 z opcją Użytkownik nie może zmienić hasła
  - zdefiniuj ścieżkę profilu i ścieżkę lokalną do folderu macierzystego w udostępnionym katalogu profile, dla użytkownika mkowalski 
 6. Skonfiguruj stację roboczą do pracy w sieci LAN:
  - zaloguj się na stację roboczą, na konto Administrator z hasłem 99$pas!2
  - skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej:
   - adres IP: 192.168.30.11
   - maska podsieci: 255.255.255.0
   - brama domyślna: 192.168.30.1
   - serwer DNS: 192.168.30.10
   - podłącz komputer do domeny o nazwie DNS mojadomena.local
  zaloguj się do stacji roboczej na konto użytkownika domenowego Michała Kowalskiego.
 
Rysunek 1. Schemat poglądowy połączenia urządzeń w sieci LAN

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • połączone urządzenia sieciowe, 
 •  skonfigurowany protokół TCP/IP na karcie sieciowej serwera, 
 • zainstalowana usługa Active Directory na serwerze, 
 • skonfigurowany serwer do pracy w sieci LAN, 
 • skonfigurowana stacja robocza do pracy W sieci LAN 
oraz
 •  przebieg łączenia urządzeń sieciowych.