Arkusz E.13-01-13.05

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj podłączenie stacji roboczej i serwera do sieci LAN oraz skonfiguruj usługi sieciowe (FTP, DNS, DHCP) na serwerze. W tym celu:

 1. wykonaj kabel połączeniowy prosty o długości około 1m, zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B. Kabel oznacz znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym etykietą samoprzylepną, na której zapisz swój PESEL i numer stanowiska egzaminacyjnego,
 2. podłącz stację roboczą i serwer do przełącznika (ang. switch) znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym, a następnie skonfiguruj protokół TCP/IP uwzględniając, że:
  - na serwerze konto administrator jest zabezpieczone hasłem q1w2e3r4,
  - adres IP serwera powinien wynosić: 192.168.1.xx/24; gdzie xx – numer stanowiska egzaminacyjnego,
  - w sieci będzie pracować ruter o adresie IP 192.168.1.254/24 (jest on aktualnie niedostępny).
 3. załóż konta i przypisz je do grup:
  - użytkownik jacek z hasłem jacek123 ma być członkiem grupy PRODUKCJA,
  - użytkownik adam z hasłem adam234 ma być członkiem grupy SPRZEDAZ.
 4. skonfiguruj na serwerze usługę DNS uwzględniając, że:
  - rekord A serwera DNS ma być tak skonfigurowany, aby nazwa zetka1.pl była skierowana na adres serwera, a nazwa bogobo.org na adres IP 123.123.123.123,
  - nieobsuszone zapytania przez DNS mają być kierowane dalej, pod adres 194.204.159.1.
 5. skonfiguruj na serwerze usługę DHCP:
  - nazwa zakresu adresów IP: twój PESEL,
  - zakres adresów IP: 192.168.1.20 – 192.168.1.39, długość maski /24,
  - czas dzierżawy: 4 dni,
  - znajdująca się na stanowisku egzaminacyjnym stacja robocza ma od serwera otrzymywać zawsze adres IP 192.168.1.30.
 6. skonfiguruj na serwerze egzaminacyjnym usługę FTP z dostępem anonimowym na domyślnym porcie. Po anonimowym zalogowaniu się do serwera FTP ze stacji roboczej powinien być możliwy dostęp w trybie „do odczytu” do kopii plików znajdujących się w katalogu dane-do-ftp (folder dane-do-ftp zlokalizowany jest na pulpicie administratora).
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska komputerowego
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • kabel połączeniowy
 • skonfigurowany protokół TCP/IP
 • utworzone konta i grupy użytkowników
 • skonfigurowana usługa FTP i DNS
 • skonfigurowany serwer DHCP